Diecezja Niemiecka

Diecezja Niemiecka

Dekret biskupa Roberta Matysiaka Zwierzchnika Kościoła z dnia 04 maja 2021 roku dotyczący absolucji in-pectore.

Na podstawie pradawnego zwyczaju Kościół sprawuje w ciągu dnia Liturgię Godzin. W ten sposób wypełnia On nakaz Pana, by zawsze trwać na modlitwie, wielbiąc tym samym Boga i błagać o zbawienie świata.

Prawo Kanoniczne Narodowego Kościoła Katolickiego w Kan. 131 pkt. 3 wyraźnie określa ten obowiązek jako spoczywający na kapłanach i przygotowujących się do święceń diakonach.

Mając na uwadze powyższe i jednocześnie, pragnąc pozostać wiernym słowom Pana naszego Jezusa Chrystusa, który powiedział do uczniów swoich: „Weźmiecie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J 20, 22-23), w obliczu szalejącej na całym świecie plagi pandemii SARS-Cov-2, która tak obficie zabiera ludzkie życie

N A K A Z U J Ę

w poczuciu głębokiej i braterskiej Miłości, a także głębokiej i szczerej troski pasterskiej o zbawienie każdej duszy, biskupom i kapłanom Narodowego Kościoła Katolickiego, posiadającym w Imię Jezusa Chrystusa moc rozgrzeszania, podczas odmawiania wieczornej Godziny Kanonicznej, wzbudzenia w sercu swym każdorazowo szczerego aktu pragnienia udzielenia – In pectore – warunkowego odpuszczenia przewin wszelakich, stojącym w obliczu śmierci z powodu pandemii.

/-/ + Robert Matysiak