Diecezja Niemiecka

Diecezja Niemiecka

SĄD KOŚCIOŁA

SĄD KOŚCIOŁA

I rzekłem wam w owym czasie: Ja sam nie mogę już nosić ciężaru was wszystkich. Pan wasz Bóg, rozmnożył was: dziś jesteście liczni niby gwiazdy na niebie. A Pan, Bóg ojców naszych, niech was jeszcze tysiąckrotnie pomnoży i błogosławi wam, jak to obiecał. Jak zdołam sam udźwignąć wasz ciężar, wasze brzemię i wasze spory? Wybierzcie sobie w waszych pokoleniach mężów rozumnych, mądrych i szanowanych, abym ich postawił wam na czele.

Wtedy wybrałem /spośród głów waszych pokoleń/ mężów mądrych, szanowanych i dałem wam ich za waszych przewodników: naczelników nad tysiącami i naczelników setkami, naczelników nad pięćdziesięcioma i naczelników nad dziesięcioma jako zwierzchników nad waszym pokoleniem.

Wtedy to rozkazałem waszym sędziom: Przesłuchujcie braci waszych, rozstrzygajcie sprawiedliwie spór każdego ze swym bratem czy też obcym. W sądzeniu unikajcie stronniczości, wysłuchujcie małego i wielkiego, nie lękajcie się nikogo, gdyż jest to sąd Boży.

Pwt 1, 9-13. 15-17a. BBT PL

Sąd w Narodowym Kościele Katolicki swoje umocowanie prawne znajduje w Statucie Kościoła i Prawie Kościelnym, które wywodzą się z ustroju episkopalno-synodalnego. Taki trójpodział władzy zapewnić ma sprawiedliwość Kościoła, który jednocześnie w wymiarze ziemskim, zachowuje swój nadprzyrodzony charakter, głosi i chroni Prawdy Ewangelii Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Stąd Sąd w rozumieniu naszego Kościoła strzeże sakramentalności Kościoła i stoi na straży jego doktryny. Podobnie jak w sądownictwie świeckim i kościelnym, Kościoła Matki, znajdziemy również i u nas, zachowaną hierarchię poszczególnych instancji, tu jednak różnimy się zakresem prowadzonych spraw, a naszym kluczowym zadaniem jest rozstrzyganie sporów dotyczących ważności przyjętych sakramentów oraz wynikających z ich przyjęcia obowiązków i praw przez to chronimy otrzymaną na chrzcie łaskę zbawienia każdego wierzącego.

SĄD I INSTANCJI – SĄD KOŚCIELNY – TRYBUNAŁ I INSTANCJI

Sąd I Instancji – Sąd Kościelny jest trybunałem diecezjalnym w Narodowym Kościele Katolickim. Do jego kompetencji należy orzekanie w sprawach spornych, dotyczących ważności przyjętych Sakramentów oraz pełni rolę przygotowawczą i administracyjną w sprawach dotyczących dyscypliny kościelnej oraz obowiązków wynikających z przyjętych sakramentów. Najczęściej rozpatruje sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

K O N T A K T

SĄD KOŚCIELNY
Tel. 0
e-mail: trybunal1instancji@diec.niemiecka.moj-kosciol.pl
Kancelaria czynna: poniedziałek – piątek, godz.: 8-14

SĄD II INSTANCJI

Sądem II Instancji w Narodowym Kościele Katolickim jest Sąd Biskupi, który rozpatruje apelacje i zatwierdza orzeczenia wyroków pierwszej instancji w sprawach o nieważność małżeństwa.

K O N T A K T

SĄD BISKUPI
Tel. 0
e-mail: @
Kancelaria czynna: poniedziałek – piątek, godz.: 8-14

TRYBUNAŁ KOŚCIOŁA – SĄD III INSTANCJI 

Trybunał Kościoła jest Sądem Najwyższym w Narodowym Kościele Katolickim i stanowi najwyższą, III Instancję w Kościele. Rozpatruje sprawy zastrzeżone Zwierzchnikowi Kościoła, rozpoznaje i orzeka w sprawach administracyjnych i dyscypliny kościelnej a przed wszystkim stoi na straży sakramentalności Kościoła i strzeże jego doktryny. Stąd jego rozbudowana forma poprzez Ekspozytury, Trybunał Penitencjarny i Komisje (KIiRTP DW), wyraża troskę o czystość wiary w dążeniu do zbawienia każdego wierzącego.

TRYBUNAŁ PENITENCJARNY uosabia duchowy wymiar Trybunału Kościoła, jest przejawem troski o zbawienie człowieka i stanowi drogę pojednania z Bogiem i Kościołem. Trybunał Penitencjarny nie prowadzi procesów, jest jedynie instancją pojednawczą w zakresie wewnętrznym, sakramentalnym.

KOMISJA INTERPRETACJI I REWIZJI TEKSTÓW PRAWNYCH ORAZ DOKTRYNY WIARY

• AKTA PRAWNE NKK